ترجمه مقاله

اخشید

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: axšid) (در اعلام) نام دلاور و راد مردی از طبرستان .
ترجمه مقاله