ترجمه مقاله

احنف

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: ahnaf) (عربی) کسی که در دین پایدارتر است ؛ (در اعلام) یکی از یاران حضرت علی (ع) .
ترجمه مقاله