ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آی‌شن

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: āy šen) (آیشن) شبیه ماه ؛ (به مجاز) زیبا رو .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ