ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آی‌تان

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: āy tān) (آیتان) (ترکی) مانند ماه ؛ (به مجاز) زیبا رو .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ