ترجمه مقاله

گمنام

فرهنگ مترادف و متضاد

خامل، بینامونشان، غیرمعروف، مجهول، مجهولالهویه، ناشناخته، ناشناس ≠ سرشناس، مشهور
ترجمه مقاله