ترجمه مقاله

گزاف

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. گزافه، لاف، مبالغه
۲. اغراقآمیز، بسیار، زیاد، مبالغهآمیز، هنگفت
ترجمه مقاله