ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کندذهن

فرهنگ مترادف و متضاد

بلید، بیوقوف، بیهوش، کندفهم، کودن ≠ باهوش
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ