ترجمه مقاله

کسادی

فرهنگ مترادف و متضاد

بیرواجی، بیرونقی، بیمعاملگی، رکود ≠ رونق
ترجمه مقاله