ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کارساز

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. عامل، کارطراز، کارگشا، مباشر
۲. چارهجو، چارهگر، راهگشا
۳. اثربخش، موثر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ