ترجمه مقاله

چکمه

فرهنگ مترادف و متضاد

کفش ساق بلند، موزه
ترجمه مقاله