ترجمه مقاله

چشموچار

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. بینایی، دید
۲. چشم، دیده
ترجمه مقاله