ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چرخش

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. دور، دوران، گردش
۲. تغییرجهت، تغییرموضع
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ