ترجمه مقاله

چراغدان

فرهنگ مترادف و متضاد

جاچراغی، چلچراغ، فانوس
ترجمه مقاله