ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ولایتی

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. بومزاد، بومی، محلی
۲. اهلی
۳. شهری ≠ غیربومی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ