ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هیاهو

فرهنگ مترادف و متضاد

المشنگه، جنجال، خروش، داد، غریو، غلغله، غوغا، فریاد، ولوله، هلهله، همهمه، هنگامه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ