هوس

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. شهوت، میل، هوی
۲. اشتیاق، تمایل، خواهش، رغبت، سودا، شوق، مطمع، میل
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما