ترجمه مقاله

همدستی

فرهنگ مترادف و متضاد

اتحاد، اتفاق، تعاون، دستگیری، سازش، شراکت، کمک، مصاحبت، ، معاضدت، معاونت، ، همراهی، ، یاری
ترجمه مقاله