ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نیاکان

فرهنگ مترادف و متضاد

آباء، اجداد، اسلاف، پدران، نیا، نیاگان ≠ اخلاف
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ