ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نقشپذیر

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. اثرپذیر، متاثر
۲. منقوش
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ