ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نامودب

فرهنگ مترادف و متضاد

بیادب، بیتربیت، گستاخ، نافرهیخته ≠ مودب
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ