ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نافرمان

فرهنگ مترادف و متضاد

تخس، چموش، خلیع، سرکش، طاغی، عاصی، عاق، عصیانگر، گردنکش، متجاسر، یاغی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ