ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناسالم

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. بیمار، دردمند، رنجور، مریض، ناتندرست، ناخوش
۲. فاسد، ناپاک، نادرست ≠ سالم
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ