ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناسازگاری

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. عدمتجانس، عدمتفاهم، عدمسازش، ناسازش، ناسازواری، ناهمگونی
۲. اختلاف، تباین، مغایرت، منافات
۳. دورویی، نفاق ≠ سازگاری
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ