ترجمه مقاله

ناتندرست

فرهنگ مترادف و متضاد

بیمار، کسل، مریض، ناخوش، ناسالم ≠ تندرست
ترجمه مقاله