ترجمه مقاله

ناآسوده

فرهنگ مترادف و متضاد

بیآرام، بیقرار ≠ آسوده
ترجمه مقاله