ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

میمنت

فرهنگ مترادف و متضاد

خجستگی، فرخندگی، مبارکی، یمن ≠ نحوست
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ