ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مکنت

فرهنگ مترادف و متضاد

تمکن، تمول، تنعم، توانگری، خواسته، ثروت، دارایی، مال، هستی ≠ مسکنت
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ