ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مودب

فرهنگ مترادف و متضاد

آدابدان، باادب، بافرهنگ، خلیق، تربیتیافته، فرهیخته، مبادیآداب، آدابآموخته، متادب ≠ بیادب
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ