ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منقش

فرهنگ مترادف و متضاد

پرنقش، مرتسم، منقوش، نقشدار، نگارین
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ