ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منقرض کردن

فرهنگ مترادف و متضاد

ازبین بردن، برانداختن، نابود کردن، مضمحل کردن، برانداختن، برچیدن، از میان برداشتن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ