ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منقرض شدن

فرهنگ مترادف و متضاد

ازبینرفتن، نابود شدن، انقراض یافتن، مضمحل شدن، برافتادن، برچیده شدن، پایان یافتن، اضمحلالیافتن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ