ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منفصل شدن

فرهنگ مترادف و متضاد

برکنارشدن، معزول شدن ≠ منصوب شدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ