ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منظوم

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. آراسته، بسامان، مرتب
۲. کلام موزون، شعر
۳. بهرشتهکشیدهشده ≠ منثور
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ