ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منظور کردن

فرهنگ مترادف و متضاد

محسوب کردن، لحاظ کردن، درنظر گرفتن، قلمداد کردن، منظور داشتن، مورد توجه قراردادن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ