ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منصوب شدن

فرهنگ مترادف و متضاد

گماشتهشدن، نصب شدن، پست گرفتن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ