ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منصف

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. انصافدار، باانصاف، بامروت
۲. حقبین، دادگر، عادل ≠ بیانصاف
۳. بینظر
۴. آزرمجو
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ