ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مناقشه

فرهنگ مترادف و متضاد

بحث، جدال، جدل، ستیز، ستیزه، ستیزهجویی، سختگیری، کشمکش، مجادله، منازعه، نقار
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ