ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مناقشه کردن

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. نزاع کردن، بحث کردن، جدل کردن
۲. ستیز کردن، ستیزهجویی کردن، خصومت ورزیدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ