ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منافات

فرهنگ مترادف و متضاد

اختلاف، تفاوت، تنافر، تضاد، ناهمخوانی، تناقض، مغایرت، ناسازگاری
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ