ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منافات داشتن

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. فرق داشتن، اختلاف داشتن، تفاوت داشتن
۲. نقیض بودن، تضاد داشتن، ناهمخوانی داشتن، ناسازگار بودن، ناسازگاری داشتن، تضاد داشتن، ناهمخوان بودن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ