ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مغایرت

فرهنگ مترادف و متضاد

اختلاف، تباین، تضاد، تفاوت، تناقض، توفیر، غیریت، مخالفت، منافات، ناسازگاری، ناهمسانی، ناهمگونی ≠ مشابهت، تشابه، همانندی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ