ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معتدل

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. آرام، ملایم، میانهرو، نرمخو
۲. معتدله
۳. دارای اعتدال
۴. راست، مستقیم ≠ تندرو
۵. کج، کژ
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ