ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مظالم

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. ستمها، بیدادها، بیدادگریها
۲. مظلمهها، مظلمتها، زورستانیها
۳. دادخواهیها
۴. دادگاه، محکمه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ