ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مطلقه

فرهنگ مترادف و متضاد

بیشو، بیوه، بیهمسر، جداشده، طلاقگرفته ≠ متاهل
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ