ترجمه مقاله

مصلوب

فرهنگ مترادف و متضاد

بهصلیبآویختهشده، دارزدهشده، بهدارآویخته
ترجمه مقاله