ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مسمن

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. پروار، چاق، سمین، فربه
۲. چرب، پرچربی ≠ لاغر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ