ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مسلوب

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. سلبشده، کندهشده، گرفتهشده
۲. ربودهشده
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ