ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مستشرق

فرهنگ مترادف و متضاد

خاورشناس، شرقشناس، مشرقشناس ≠ مستغرب
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ