ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مستدعی شدن

فرهنگ مترادف و متضاد

تقاضا کردن، استدعا کردن، خواهش کردن، خواستارشدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ