ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مسبوق

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. آینده، بعدازاین ≠ سابق
۲. آشنا، آگاه، مخبر، مقدم، وارد، واقف
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ